ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Набдзэ зэхэкIэр гу хэмыкIыжщ.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

Сахэбжэ

Сахэбжэ махуэ блэкIахэм,
Уи нэгум щIэкIахэм.
Сахэбжэ къэпцIыхужахэм,
Уи лъахэ итахэм.

Гухэлъым къыхэпщIыкIахэм,
Зи макъ зэхэпхахэм.
Гупсысэ къызэбнэкIахэм,
Уи псалъэ пэплъахэм.

Сахэбжэ узыгъэфIахэм,
Уи нэпс зыгъэвахэм.
Уи жагъуэ куэдрэ зыщIахэм,
Зи щэху убзыщIахэм.

Уи плъэгъуэр зыгъэлъэпIахэм,
Гупсысэм хэтахэм.
Зи гъащIэ зыхуэпхъумахэм,
Уи лъагъуэ тетахэм.

Сахэбжэ узыхуэзахэм,
Зэгуэр къоузахэм.
Сахэбжэ ущIыщыуахэм,
Зи пщIыхь ухэтахэм.

Сахэбжэ зи гум уилъахэм,
Макъамэу бгъэIуахэм.
Насыпу узылъытахэм,
ГурыщIэ зэптахэм…
Сахэбжэ…

Иджыри еплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 135

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: