ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Нэм щIэтыр псэм хуэдэщ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Фыз фIыцIэ нэгъуд, щIым дыд хэзыIу. (Уэшх)

УздэщыIэр

ПщIэрэ? (Гугъуэт Заремэ)

ПщIэрэ, уафэм сыдэкIуейуэ
Вагъуэм щэху зэрыжесIар?
Фагъуэ хъуарэ ар нэщхъейуэ
ЖысIэм къызэредэIуар?

ПщIэрэ, си гур ину къеуэу,
Мазэми сыщIелъэIуар?
Си гупсысэр сущыкъуейуэ
Уафэм сэ щIыщызгъэIуар?

ПщIэрэ, уэ сызэхыумыхыу
Жэщми сызэрепсэлъар?
Уэгум ситу сыкъеплъыхыу,
Махуэм сызэрыпэплъар?

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 134

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: