ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Къапхъэнми имыгъапцIэ иубыдыркъым.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди мэз щIагъ къарсыдзэ щIокI. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Плъагъурэ жыгхэр зэрыгъагъэр…

Плъагъурэ жыгхэр зэрыгъагъэр!
Щхьэ итIани унэщхъей?
Гъатхэ дыгъэм и хуабагъэр
ЗыхыумыщIэу уопIейтей.

Сыт щIымахуэр щIумыутIыпщыр?
Абы уи псэр хъунщ еса.
ДаIуэт, бзур уэращ щIэушэр,
И макъамэр уи гъусэнщ.

Гуауэр жьыбгъэм хэутIыпщхьи,
Жьы кIэрахъуэм ар здихьынщ.
Зэ гупсэхуу гъащIэм Iуплъи,
Дуней дахэр уигу дыхьэнщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 141

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: