Псалъэжь: Быныр дыгъуэмэ, анэр мыгъуэ мэхъу.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Мэл хужь псы йофэ. (Дзэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ПцIы зэмыфэгъукIэ зэрахъэ дунейр…

* * *
ПцIы зэмыфэгъукIэ зэрахъэ дунейр,
Пэжыр пцIым и хъым ирадзэ.
Аргуэру аращи, къэкIуэну пщэдейр
ПцIы «бэлыхь» гуэркIэ къыщIадзэ.

Пэжым и гъуэгум пцIы Iейр Iугъуэлъхьащ,
КъыпкъырыкI бзаджэм еукIыр.
Нэщхъ жагъуэр гъащIэми тхузэхилъхьащ,
Дунейм и нэгум куэд щIокIыр.
5.11.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 145

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: