ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Гъуэмылэпэм еIэзэ, гъуэмылэкIэм езауэ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

УздэщыIэр

Нэщхъейуэ сыдоплъейри уафэм…

Нэщхъейуэ сыдоплъейри уафэм,
ТэлайкIэ си гум содэIуэж.
СыщIэтщ сэ гъащIэм и унафэм,
Абы гугъуехьыр щыгъунэжщ.

Еущыгури куэдрэ си гур гъащIэм,
Хьэпшып лей гуэру хыфIедзэж.
ИужькIэ ар къысхуогумащIэ,
Сигъафэу къызодэхэщIэж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 158

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: