Псалъэжь: Ныбэрэ бынкIэ псори зэхуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: ЩабэрыкIуэ мэз кIуэрей. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

Налъэ зырызщ гухэлъыр…

* * *
Налъэ зырызщ гухэлъыр,
Налъэ зырызщ-гум изщ.
ПщIыхьу жэщым сызэплъыр
МахуэкIэ къызоуз.

Псалъэу гум щызщ гухэлъыр,
Щэхуурэ щIотIысыкI.
Щоблэри зыгуэр нэхуу,
Нэр щегъэункIыфIыкI…

Хуитщ, зэрегуакIуэщ си гур,
Ауэ, абы сеукI.
Жыжьэу къэхъуапсэ уи гур
Къаплъэурэ, узблэмыкI.

Иджыри еплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 141

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: