ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Уейм и хъугъуэ, Тыкъ и лIыгъуэ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

УздэщыIэр

Мы бжьыхьэм пщIэрэ хэгъэпщкIуар…

Мы бжьыхьэм пщIэрэ хэгъэпщкIуар?
Зы гъащIэм хуэмыгъэв гурыщIэ.
Уэшх ткIуэпсу тхьэмпэм ятеткIуар
Ящхьэщехыжыр щIы IэмыщIэм.

Мы бжьыхьэм пщIэрэ къызищIар,
Уи уафэ лъащIэм сыщIикъухьри?..
КъызгурымыIуэу зыхэсщIар,
Уи дыхьэшх макъым сыхокIухьыр.

Мы бжьыхьэм пщIэрэ къылъысар,
Илъэсым гъащIэ щигуэшыжым?
Уи псалъэ налъэ сызэсарщ,
Аращ иджы къызимытыжыр.

Мы бжьыхьэм пщIэрэ хуэзгъэгъуар?
КъысIэщIитхъа дуней гупсысэрщ.
Мы бжьыхьэм пщIэрэ идыгъуар?..
Гухэлъ ныкъуитI зызыгъэгусэ…

Мы бжьыхьэм гъащIэ илъэгъуащ,
Дакъикъэ плъырхэм гур хиупскIэу.
Мы бжьыхьэм куэдрэ сигъэгъащ,
ИтIани нуру гум къохъуапскIэ.
14.10.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 241

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: