Псалъэжь: Гъатхэпэ уэгъурэ бадзэуэгъуэ уэлбанэрэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: ЗэкъуэшипщIым джэдыгуипщI ящыгъщ. (Iэлъэ)

УздэщыIэр

ИтIани сыпоплъэ уи псалъэ…

* * *
ИтIани сыпоплъэ уи псалъэ,
Си псэр иджыри гъуэгу тетщ.
Iэпкълъэпкъым хыхьа гухэлъ налъэр
Уи лъахэм нихьэну хэтщ.

Аргуэру сыхохьэ дыгъуасэм.
Ар сыту жыжьэ-гъунэгъу?!
Уи нитIым си гугъэр щIогъуащэ,
Си гъащIэ щэху, къысхуэгъэгъу.
22.10.2012

Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 184

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: