ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Зызыгъэгусэ Iыхьэншэщ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Гум и лъахэ…

КъыщыпкIухьмэ гум и лъахэм,
УIущIэнщ телъыджэ куэд.
Уджэрэзу, уеплъу ахэм
Ухэмыт, къэгъазэ, кIуэт!

Щыплъагъунущ гъатхэ жыги,
Псынэпс щIыIи щыпIухуэнщ.
КъыкъуэкIынщ уэр папщIэ дыгъи,
Пшэхэм щабэу уахэхуэнщ.

КIуэ, къэтIатэ гум и щэхухэр,
ЗыкъэIэт, зыплъыхь… зыплъыхь…
ЯхэткIухь гурыщIэ нэхухэм,
Псалъэ Iэфхэр гум тешыхь.

КъэплъагъункIэ хъунщ нэпс къабзэ,
УмыпIащIэ, умылъэщI.
Гум и лъахэм, зэрыхабзэу,
Нэпси щэхуурэ къегъэщI.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 204

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: