ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Шы зыгъуэт нэху тещхьэркъым.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Ди гуэнэщ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

Гугъэ

Гухэлъ. Пщыхьэщхьэ уэм.
Къысхуэблэрт вагъуэ гуэр.

Сурэт. Гупсысэ IэфI.
СепщIыхьырт пщIыхьэпIэфI.

Зэман. ГукъэкIыж уэр.
СфIоплъыз аргуэру нэр…

Макъамэ. Нэпс къудамэ.
УсфIэхъут аргуэру хамэ.

Гъуэгуанэ. Си гукъанэ.
Гур гуэгъу имыIэу къанэрт.

КъеплъэкIмэ… Игу сыкъэкIмэ…
Сурэт къыздрихьэкIмэ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 209

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: