ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: ЦIыхуфI и Iэнэ хьэзырщ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

УздэщыIэр

Гъатхэм зыхуегъафIэ жыг къудамэм…

Гъатхэм зыхуегъафIэ жыг къудамэм,
Гъэгъам и мэ IэфIыр щIым щегуэш.
Тес тхьэрыкъуэм еутхыпщI и дамэр, –
КъудамэщIэм щхьэщегъэкI и зэш.

Тхьэмпэ цIынэр игъэпскIащ уэшхыпсым,
ТкIуэпсхэр жыг къудамэм къытенащ.
Ауэрэ мэбагъуэ дыгъэ къуэпсыр,
Жыгым и плIэм хуиту къыдэпсащ.

Ауэ, зэт, къыщыщIыр сыт къудамэм?
Псыр и щIыфэм хуэму жыгым ирижащ.
Зи сэм и жанагъ къэзыщIэ гъуамэм
КъудамэщIэр жыгым пигъэжащ.

Мес, къохуэх, къохуэх къудамэр жыгым,
Къехыурэ жыг щIагъым щIэхуэжащ.
Техуэри къудамэр мывэм, тхытхыу,
Гъэгъа цыкIуу пытыр пыщэщащ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 202

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: