ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: Ауан ящI ауаныщI кIуащ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Быныр зыгъэгуфIэ, мафIэр зыгъэункIыфI. (Тебэ)

УздэщыIэр

ГъащIэр сыту тIэкIу-тIэкIу…

ГъащIэр сыту тIэкIу-тIэкIу,
ХэткIуэу ткIуэпсу дунейм.
Нобэ сэ сынолъэIу,
Уи чэзущ уэ пщэдей.
Гугъэр и анэмэтщ,
Къэблэгъэну пщэдейм.
Нобэ сощI и сурэт
Ди зэман хьэулейм.
3.02.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 177

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: