ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Къочэнджэщыр щIэнакIалъэ умыщI.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Хьэщхьэжьей кIэлъэфщ. (Iуданэ зыфIэлъ мастэ)

УздэщыIэр

Бжьыхьэм къыздехь гукъэкIыж…

* * *
Бжьыхьэм къыздехь гукъэкIыж,
Уи уэрамымкIэ сыблокIыж.
Тхьэмпэ гъужар къызепхъых,
Уи жыг хадэм зыщызоплъыхь.

СщIэркъым ищIэнур гъащIэм,
Зы бжьыхьэр гугъэм фIэмащIэщ.
Бжьыхьэм къыздехь гукъэкIыж,
Уи жыг хадэм сумыгъэкIыж.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 202

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: