ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Хьэфизым и гур и гъуазэщ.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: АдакъэкIэ, пшагъуэхэплъ. (Мазэ ныкъуэ)

УздэщыIэр

Бжьыхьэ мэзыр пIейтей хъуащи…

Бжьыхьэ мэзыр пIейтей хъуащи,
Пшэм зэпходэIукI.
Тхьэмпэр щIылъэм щыубгъуащи,
Сакъыу сыпхрокI.

Мэзым хуэму жэщ къытохъуэ,
Жыгхэр гъын хьэзырщ.
Псэ зыхэт зыгуэр гур лъохъуэ,
Ауэ мэзыр щымщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 539

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: