Псалъэжь: Кхъуэм илъ хьэм къытенэркъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)

Къэплъыхъуэр

Ажэгъуэмэ

Къизмычу соплъ удз дахэм,
Дызолъэ зэм абы си Iэгур.
Апхуэдэу лъэдий махэм
ЕгъафIэ джабэ нэкIур.

Гъэгъамэ щхъуантIэ цIыкIухэр,
Гъатхэпэм и нэщэнэщ.
ЦIыхугур зыгъэгуфIэм
Зэреджэр ажэгъуэмэщ.

ГукъэкI ищIащ удз гуакIуэм
Пежьэну гуапэу гъатхэм.
ЗгъэщIагъуэу и дахагъэр,
ХегъэщI сигу зэрымахэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 259

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: