ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Гу зимыIэ лIибгъу я ней къысщыхуэ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Тхьэмпабгъуэ и къуэ нэ хъурей. (МыIэрысэ)

Ажэгъуэмэ

Къизмычу соплъ удз дахэм,
Дызолъэ зэм абы си Iэгур.
Апхуэдэу лъэдий махэм
ЕгъафIэ джабэ нэкIур.

Гъэгъамэ щхъуантIэ цIыкIухэр,
Гъатхэпэм и нэщэнэщ.
ЦIыхугур зыгъэгуфIэм
Зэреджэр ажэгъуэмэщ.

ГукъэкI ищIащ удз гуакIуэм
Пежьэну гуапэу гъатхэм.
ЗгъэщIагъуэу и дахагъэр,
ХегъэщI сигу зэрымахэм.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 258

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: