ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Пщащэр унэ гуащэмэ, кхъуейхьэбыкъуэ ешх.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: ЗэкъуэшитI гъуэгунапщIитIым щопсэу. (Нэ)

Сохъумэ гупсысэр…

* * *
Сохъумэ гупсысэр,
Гу лъащIэм щотIыгъуэ.
СымыщIэ зищIысыр
ГурыщIэ къысщIыгъур.

Сыхохьэ уи гъащIэм,
СынокIуэ сыпIащIэу.
Зэманым и къуащIэм
ЕбзыщIыр гурыщIэр…

Уи закъуэу къищIащи,
Гур хоплъэ нэщхъейуэ.
Насыпыр уи гъащIэм
Хэтат хьэулейуэ.
10.08.2012


Иджыри феплъ: Гугъуэт Заремэ и биографиемусэхэм

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Гугъуэт Заремэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 153

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: