ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Бжьыхьэ бадзэ дзакъэрейщ.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)

УздэщыIэр

Гуащэм хуэдэу дахэщ Данэ…

* * *
Гуащэм хуэдэу дахэщ Данэ,
И щхьэц фIыцIэр фIокI и дамэм,
БостеикIри баринэщ,
Ар ещIэн фIэфIщ хъыринэ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бжэныхъуэ Розэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 211

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: