Псалъэжь: Жэмым ишх и гъэшщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Зызымыгъазэу мэзым щIэкI. (Фочышэ)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Дызэпеуэу щхьэц догъэкI…

* * *
Дызэпеуэу шхьэц догъэкI,
Хэт и шхьэц нэхъ кIыхьми доплъ,
Зейр нэхъ кIэшIым зегъэгусэ,
ИмыIын къыфIощI щхьэгъусэ!

ГъэщIэгъуэнщ: Бжэныхъуэ Розэ, усэхэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бжэныхъуэ Розэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 198

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: