ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: ЗэдауитI яз нэхъ захуэщ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

УздэщыIэр

Дызэпеуэу щхьэц догъэкI…

* * *
Дызэпеуэу шхьэц догъэкI,
Хэт и шхьэц нэхъ кIыхьми доплъ,
Зейр нэхъ кIэшIым зегъэгусэ,
ИмыIын къыфIощI щхьэгъусэ!

ГъэщIэгъуэнщ: Бжэныхъуэ Розэ, усэхэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бжэныхъуэ Розэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 198

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: