Псалъэжь: Уеплъмэ, дахэщ, зэгуэпхмэ, банэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Тыншу упсэуныр Iейуэ гугъущ.
Къуажыхь: Зил IэфIу, зил шыпс. (Джэд)

Жызоlэ уэ утхьэlухуду…

ЖызоIэ уэ утхьэIухуду,
Темыту пхуэдэ мы дунейм.
ИтIани,сфIощIыр сыхуимыту
Зэхозгъэхыну аркъудейр…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 171

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: