Псалъэжь: Туб хьэсэ гуэшым уахэмытамэ, уабазэхэкъым.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Зи цIэ изыIуэж мыкъурт. (КIыгуугу)

Уэрэ сэрэ

Уэрэ сэрэ – а псалъитI къудейщ,
Гъуэгу хэзышу дунеишхуэм тетыр.
А псалъитIыр дахэщ, ар къулейщ,
А псалъитIырщ узыщIэзыIэтэр.

Къыптехъуами жэщ мыхъуну кIыфI,
Къыпхуэлыду щытмэ уэ уи дыгъэр.
Узэгъусэм гугъум ублокIыф,
УмыщIэххэу къыпхелъхьэжыр лIыгъэ
11.07.08

Уемыплъу блумыгъэкI: Бэрбэч Аслъэнджэрийусэхэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 181

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: