ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Гугъуехь зымылъэгъуам гъуэгуанэ хуэшэчкъым.
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Хьэуазэ и къуэ щIыбыбгъуэ. (ЩIакхъуэ)

Уэрэ сэрэ

Уэрэ сэрэ – а псалъитI къудейщ,
Гъуэгу хэзышу дунеишхуэм тетыр.
А псалъитIыр дахэщ, ар къулейщ,
А псалъитIырщ узыщIэзыIэтэр.

Къыптехъуами жэщ мыхъуну кIыфI,
Къыпхуэлыду щытмэ уэ уи дыгъэр.
Узэгъусэм гугъум ублокIыф,
УмыщIэххэу къыпхелъхьэжыр лIыгъэ
11.07.08

Уемыплъу блумыгъэкI: Бэрбэч Аслъэнджэрийусэхэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 181

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: