ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Гъэмахуэм Iэжьэ щIыи, щIымахуэм гу щIы.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: Ботэщ бгырыпх, тIыпх дэIэбэ. (Жыхапхъэ)

УздэщыIэр

Уэ хуэдэ слъэгъуакъым нэхъапэ…

Уэ хуэдэ слъэгъуакъым нэхъапэ,
Си фIэщи мыхъужу сноплъ –
Услъагъум, сыт щыгъуи си гуапэщ –
ЕмыкIуу абы зыгуэр хэлъ?!

27.06.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ГушыIэхэр, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 126

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: