ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Дауэ делэгу щыIэщи, зауэ делэгу щыIэкъым.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

УздэщыIэр

Уэ фIэкI щытащ имылъу си гум…

***
Уэ фIэкI щытащ имылъу си гум,
Уэр фIэкI нэгъуэщIым сыхуэмей…
Дэтхэнэ вагъуэри уафэгум
Къисхынрэ, къэсхьыну уи деж…

Уэрыншэу сфIэщIу сыгъуащэну,
Уэрыншэу зы гъуэгу сымылъагъу…
Иджы а псалъэхэр бжесIэну
КъекIужрэ – дэ дызэныбжьэгъущ…
22.10.12

Уемыплъу блумыгъэкI: Бэрбэч Аслъэнджэрийусэхэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 183

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: