ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Щытхъу нэхърэ тхъэгъуэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Махуэм къолъых, жэщым долъей. (Джэд)

УздэщыIэр

Уафэгум вагъуэ цIууэ итым…

***
Уафэгум вагъуэ цIууэ итым
Сэ жэщкIэрэ ущыслъыхъуащ…
Си нэр тенами ахэм куэдым
Гум къыхихатэкъым нэгъуэщI…

Си фIэщ мыхъужт укъэзгъуэтыну,
Дызэхуэзэну хэт ищIэнт?!
Уи деж сыхъуат сынэлъэтэну –
Мазэу къыщысщIэм… сыт сежьэнт?!
22.06.12

Уемыплъу блумыгъэкI: Бэрбэч Аслъэнджэрийусэхэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 177

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: