ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
Псалъэжь: ХьэгъуэлIыгъуэ махуищ гухэхъуэщ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)

Сыт иджыри узылъыхъуэр…

***
Сыт иджыри узылъыхъуэр?
Пхузэфlэкlыр къызэпщlащ!
Лъагъуныгъэм щхьэщыт бахъэм
Си гуи си пси езбгъэщащ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 183

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: