ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Зи шыкIэр къурыкъуу зи къэрар мащIэ.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)

УздэщыIэр

Сыпсэуфынущ, сымылъагъуми дыгъэр…

***
Сыпсэуфынущ, сымылъагъуми дыгъэр,
Сыбауэфынщ, сымыгъуэтыжми жьы.
Уэ узигъусэм сэ схэлъынущ лIыгъэ,
Ауэ нэгъуэщIу схузэфIэкIкъым зы…
21.06.11 гъэ

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 270

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: