ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Нахуэу зыщамыщэм щэхуу сату щащI.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

УздэщыIэр

Сыноплъыр, си нэр птезмыгъэкIыу…

***
Сыноплъыр, си нэр птезмыгъэкIыу,
Зыри сэ бжесIэкъым афIэкI…
Нэпс пщтырхэр сфIощIыр къысфIыщIэкIыу –
Упсэурэ пэт, уафэрщ сигу къэкI…

Дэпщэщ ухъуа сэркIэ ахуэду,
Сыт щхьэкIэ псэм укъимыда?
Си пщIыхь къудеи ухэмыту
Ар дауэ узэрыкIуэдар?!
22.06.12

Уемыплъу блумыгъэкI: Бэрбэч Аслъэнджэрийусэхэр

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 203

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: