ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Зил мыузым игу узкъым.
ГушыIэ: Улэжьэну ухуей, гъуэлъ - ухуеижынукъым.
Къуажыхь: Ди унэ щIыбагъ бгъитI щызэрошх. (Щхьэл)

УздэщыIэр

Сыноджэ, ауэ сызэхэпхкъым…

Сыноджэ, ауэ сызэхэпхкъым.
Сыноплърэ пэт, зысхуэмыгъэнщI,
Си нэгум уи сурэтыр щIэкIкъым…
Сегупсысыфкъым зы нэгъуэщI.

Сэ слъагъур мазэ ныкъуэщ жэщкIэ,
ПщэдджыжькIэ дыгъэр къыкъуэмыкI.
Уафэгум щыблэри щохъуэскIыр,
Си пщIыхь, итIани, ухэмыкI.

Сыхуейщи уэ укъэзгъуэтыну
Схуэхъун зэран щымыIэу сфIощI.
Есащи псэр гугъуехь хэтыным,
Уафэгу нэгъунэ сынэсынщ…

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр:

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 277

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: