ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
Псалъэжь: Нысэм уеубзэмэ, данэ Iубзэ къыуитынщ.
ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: Зи кIэр памычу бом щIэмыхьэ. (Кхъужь)

УздэщыIэр

Сыноджэ, ауэ сызэхэпхкъым…

Сыноджэ, ауэ сызэхэпхкъым,
Пшагъуэми хуэму уегъэпщкIуж…
Си пщIыхьи зэи ухэтыжкъым,
Си наIуи иужь уемыкIуж…

28.01.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 138

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: