ПсынщIэрыпсалъэ: Шыбжииплъ, псы плъыжьыбзэ.
Псалъэжь: Уи гъунэгъур бзаджэмэ, щIы хущынэ.
ГушыIэ: Гъуэлъыжын хуейщ зэрыжаIэу, сыкъомэжэлIэж…
Къуажыхь: Хьэ къаритI зэгъунэгъущ. (Нэ)

УздэщыIэр

Си щхьэ-си псэр зэрехьэжьауэ…

Си щхьэ-си псэр зэрехьэжьауэ,
Укъалъыхъуэ-уамыгъуэт…
Гузэвэн щlызодзэ,ауэ
Согуфlэжыр: пщlыхь сыхэтщ.

09.05.2008

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 200

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: