ПсынщIэрыпсалъэ: Лэныстэ-мастэ-къэбыстэ пIастэ.
Псалъэжь: Уи къуэрэ уи нысэрэ къахуэбублэр къалэнщ.
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

УздэщыIэр

Си гуи си пси зэгурыIуауэ…

Си гуи си пси зэгурыIуауэ
МыувыIэхэ, саукI…
КъызжаIэну хэтщ зэдауэу:
«Уэ пта псалъэм утемыкI…
Арщ бзылъхугъэм я нэхъ дахэр,
Уи насыпри зыпыщIар.
УиIэт фIэкI, уимыгъэлъахъшэу…
ГъащIэм Iэпэгъу къыпхуищIар…»
15.09.08

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 150

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: