Псалъэжь: Адэжь и лъагъуэрэ адэжь и благъэрэ умыбгынэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
ГушыIэ: Сызыхуейхэр зристхэм из хъуащ.
Къуажыхь: Ди хъурей лыгъуапцIэщ. (Къэб)

УздэщыIэр

Си гуи си пси уэ зыращ зылъыхъуэр…

Си гуи си пси уэ зыращ зылъыхъуэр,
Уэрмырамэ, гъащIэм сыхуэмей.
Узмылъагъуу сыпсэун шынагъуэщ,
Махуи сытетынукъым дунейм.

Къихутами тхьэIухуд си пащхьэм,
Ар си нитIым ямылъагъуххэн…
Укъэзгъанэу… хьэуэ, жэнэт дахэм
Сишэфынкъым. Срешэ жыхьэрмэм…

Уэ зыращ си гъащIэр зыгъэдахэр,
Вагъуэ нэхуу уафэм ущолыд.
Къыспэувми, къизмыдзэн пшэ фIыцIэр,
Услъэгъуащи фIыуэ, тхьэIухуд…
21.09.08

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 160

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: