ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Нэгум щIэлъыр лъэгум макIуэ.
ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

УздэщыIэр

Сэ къысщыщIар къызгурымыIуэ…

Сэ къысщыщIар къызгурымыIуэ –
УпщIэ фIэкI си щхьэм имылъыж.
Сыхуэмеижу фIыгъуэу щыIэм
ГъащIэм ухокIри, къыщIокIыж…

26.01.2013

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 142

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: