ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: ЩIакIуэ нэхърэ уэшх нэхъ благъэщ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: IэфIыр зыгъэдыдж, дыджыр зыгъэIэфI. (Шыгъу)

УздэщыIэр

Нобэ вагъуэр пшэм уамыгъэлъагъу…

Нобэ вагъуэр пшэм уамыгъэлъагъу,
Нобэ уэрэ сэрэ дызэрызщ.
Нобэ иджы дэ дызэныбжьэгъущ,
Нобэ махуэ блэкIам хуэмыдэж…

11.04.2012

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 118

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: