ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: ИкIута из хъужыркъым.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Бо нэщI шкIащIэ щокIэрахъуэ. (Бзэгу)

УздэщыIэр

Нэхъ мащIэ хъууэ къыщIэкIынщ хьэуар…

Нэхъ мащIэ хъууэ къыщIэкIынщ хьэуар,
Вагъуэхэм щIым гъунэгъу зыхуащIагъэнщ.
Сыт ахэр си щхьэм иджы къыщIихьар?! –
Зыри кIуэдакъым. Дунейр гъэщIэгъуэнщ…

20.03.2012

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 144

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: