ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
Псалъэжь: Уи фIым иумытыр мафIэм уфIес.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Дэнэ укIуэми, пкIэрымыкI. (Ныбжь)

Минищ гъэ

Минищ гъэДыадыгэт, дэ дыпсэут,
Минищ гъэми дынэсат.
ДиIэт дэ тепщэч лъэтэф,
Дэри уадэ зыкъутэф.
Дэр кIэщIэбдзэм ар къеухт,
И фэр трихти, пшхыныр кърихт.
ЖьыкIэ лажьэуи уэздыгъэ,
Къэбгъуэтынут, умылъыхъуэу.
Дзыгъуэри къэдгъэпсэлъати,
Дэ къыджиIэт куэд, дгъэгъати!
Ауэ мыщэр къыттеуам,
IукIыжынут, дыкъепсам!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ГушыIэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 39

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: