Псалъэжь: Анэпсэр фоупсым хуэдэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: ЩIалэм пыIэ къигъуэтащ. Хуэхъупсуращ.
Къуажыхь: Дарий мэз шыбзыбэ щIаху. (Ужьгъэ)

Къэплъыхъуэр

Минищ гъэ

Минищ гъэДыадыгэт, дэ дыпсэут,
Минищ гъэми дынэсат.
ДиIэт дэ тепщэч лъэтэф,
Дэри уадэ зыкъутэф.
Дэр кIэщIэбдзэм ар къеухт,
И фэр трихти, пшхыныр кърихт.
ЖьыкIэ лажьэуи уэздыгъэ,
Къэбгъуэтынут, умылъыхъуэу.
Дзыгъуэри къэдгъэпсэлъати,
Дэ къыджиIэт куэд, дгъэгъати!
Ауэ мыщэр къыттеуам,
IукIыжынут, дыкъепсам!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ГушыIэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 42

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: