Псалъэжь: Бажэр ныбажэ хъумэ, дыгъэмыхъуэ мэлъыхъуэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Дзэ уз зымыщIэ, дзэ куэд зыIут. (Пхъэх)

Къэплъыхъуэр

Минищ гъэ

Минищ гъэДыадыгэт, дэ дыпсэут,
Минищ гъэми дынэсат.
ДиIэт дэ тепщэч лъэтэф,
Дэри уадэ зыкъутэф.
Дэр кIэщIэбдзэм ар къеухт,
И фэр трихти, пшхыныр кърихт.
ЖьыкIэ лажьэуи уэздыгъэ,
Къэбгъуэтынут, умылъыхъуэу.
Дзыгъуэри къэдгъэпсэлъати,
Дэ къыджиIэт куэд, дгъэгъати!
Ауэ мыщэр къыттеуам,
IукIыжынут, дыкъепсам!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, ГушыIэхэр, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 40

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: