ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: ПащIэм къимыхьар жьакIэм къихьынкъым.
ГушыIэ: Лейхэр псори - сабийхэм!
Къуажыхь: Хьэ хужьитI зэрошх. (Дзэ)

Мамырыгъэ

Ухуейкъым уэ зы дыщи –
ЩымыIэм мамырыгъэ.
Зыхозэрыхьыр гъащIэр,
ЩымыIэм мамырыгъэ.

Ныбжьэгъухэри зэщохьэ,
Мыгъуагъэр мэхъур куэд.
Хамыхыжыфу я щхьэр,
ЦIыху къабзэхэр мэкIуэд.

Ажалщ ихъуреягъкIэ,
Нэм къиубыдыр лъыщ…
Шынагъуэ псом ерагъкIэ
Хэт ухишын? Мамырщ!
25.06.2008

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 101

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: