ГушыIэ: Интернетыр къызэрежьэрэ тхэр еджэм нэхъыбэ хъуащ
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

УздэщыIэр

ИIэр уафэм зыхилъхьащ къарууэ…

ИIэр уафэм зыхилъхьащ къарууэ,
ЩIыIи, мафIи сэ къызеутIыпщ.
Хэтщ къызэуэу сиукIыну, ауэ
Быдэу лъэм сытетщ, зы къысщымыщI.

ГущIэгъуншэу уэ къыстырекIутэ,
Щыблэр къызегъауэ, къызофий…
ФIощI сигъэшынэн… «Зегъэхьыт адэ, —
Сэри сыкъэрабгъэркъым, сокIий! –

ТекI си гъуэгум, сызэгуумыгъэпу,
Уэ къепхъыххэр схуэмыхъун зэран…
Сыти щIэ… сыщIегъэхъумэ дэпым –
СигъэткIункъым. УкъэсщIынщ ауан!

ЛъагъуэфI дыдэ сэ сытету сокIуэ,
Абы зыми сытримыгъэкIын!..
СыбукIыну гугъэ уиIэм, пщIэIэ –
Бий усщIынщи, усIэщIэмыкIын.

Лъагъуныгъэрщ сыкъызщIэзыIэтэр,
Лъагъуныгъэрщ къызэзыт къару…
СыщIэпсэур сэ уэращ… уэ хуэдэ
Схуэгъуэтынкъым. ЩыIэри дэ тIурщ.
12-14.11.08

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 175

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: