ПсынщIэрыпсалъэ: Пыжь пызу пыту жыг.
Псалъэжь: Къапшэ хъунущ, хуэпшиин уиIэмэ.
ГушыIэ: ПсынщIэу къэпщтэжар емыхуэха хуэдэщ.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

УздэщыIэр

ИIэр уафэм зыхилъхьащ къарууэ…

ИIэр уафэм зыхилъхьащ къарууэ,
ЩIыIи, мафIи сэ къызеутIыпщ.
Хэтщ къызэуэу сиукIыну, ауэ
Быдэу лъэм сытетщ, зы къысщымыщI.

ГущIэгъуншэу уэ къыстырекIутэ,
Щыблэр къызегъауэ, къызофий…
ФIощI сигъэшынэн… «Зегъэхьыт адэ, —
Сэри сыкъэрабгъэркъым, сокIий! –

ТекI си гъуэгум, сызэгуумыгъэпу,
Уэ къепхъыххэр схуэмыхъун зэран…
Сыти щIэ… сыщIегъэхъумэ дэпым –
СигъэткIункъым. УкъэсщIынщ ауан!

ЛъагъуэфI дыдэ сэ сытету сокIуэ,
Абы зыми сытримыгъэкIын!..
СыбукIыну гугъэ уиIэм, пщIэIэ –
Бий усщIынщи, усIэщIэмыкIын.

Лъагъуныгъэрщ сыкъызщIэзыIэтэр,
Лъагъуныгъэрщ къызэзыт къару…
СыщIэпсэур сэ уэращ… уэ хуэдэ
Схуэгъуэтынкъым. ЩыIэри дэ тIурщ.
12-14.11.08

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 175

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: