Псалъэжь: ИбгъэкIыжа фыз умыуб.
ПсынщIэрыпсалъэ: КIыгуугур хьэгуагуэ? ХьэкIагуэ кIыгуугу?
ГушыIэ: Махуэ ещанэ хъуауэ сынэжьэну сыхуейкъым.
Къуажыхь: ЗэнысэгъуитI пхъэх темыхщ. (Нэрэ набдзэрэ)

Къэплъыхъуэр

Дамыгъэ

Къэрал къэскIэ иIэщ и дамыгъэ,
Ирипагэу, хуищIэу хузэфIэкI.
Хэти мазэ, хэти бгы, хэт дыгъэ,
ЯгъэлъапIэу дахэу кърахьэкI.

Зауэ гуащIэ щIидзэми мыгушхуэ,
Я дамыгъэр лъагэу мыIэтам.
Къэтэджын хунэмысын а махуэм,
ЩIэзэуэныр зэтракъутам.

Ди къэралми игъуэтащ дамыгъэ –
Ди къарур, дэ тхузэфIэкIыр къощ.
Дэ цIыху псоми ар тхуэлыду дыгъэу
Дунеишхуэм екIуу къыщыхощ.
18.06. 2008

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 77

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: