ПсынщIэрыпсалъэ: Пхъэр сошэр – пхъыр сошхыр.
Псалъэжь: ЛIыгъэм ипэ гупсысэ.
ГушыIэ: Щхьэр узым - пфIэтщ.
Къуажыхь: Ди къуэкГий уэс досэ. (Щхьэл)

УздэщыIэр

БжесIэну сызыхуейр къимыкI си усэм…

БжесIэну сызыхуейр къимыкI си усэм,
Псалъэ сримыкъурэ, е къезмыгъэзэгъ?!
Хьэмэ, сыхуейкъэ стхыну нэгъуэщI гъыбзэ,
КъыпэкIуэжыныр щысщIэкIэ – ныбжьэгъу…
09.02.2011

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бэрбэч Аслъэнджэрий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 151

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: