ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
Псалъэжь: Нащэ кIэрэф, хъыуанкIэфий, хъарбыз кIэтIей?
ГушыIэ: Махуэр ауэ кIуэдакъым.
Къуажыхь: Ди чей цIыкIу махъсымэ изщ. (ДжэдыкIэ)

Адыгэбзэ

Дэнэ лъэпкъ сыщымыIами,
Си бзэр зэи сщымыгъупщэжа.
Урысыбзэ, е англыбзэ сщIэми,
Псом нэхъ япэ уэращ изгъэщар.

ЦIыху сыхэтми псалъэу нэгъуэщI бзэкIэ –
СигукIэ сытым дежи уэзыращ
Сызэрыгупсысэр. СыбауэхукIэ,
Усхуэлыду, сщIыгъуу ущытащ…
04.01.2008

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Бзэм теухуа усэхэр, Бэрбэч Аслъэнджэрий, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru

КъыддэIэпыкъу

Ахъшэр здэкIуэным теухуауэ…

Ныбжьэгъу лъапIэ!

Уи нэм щIэуэу щымыту зэрыдгъэувын дыхэтащ мы тIэкIур…

Дэ езым ди жагъуэщ икIи тфIэемыкIущ мыхуэдэ къызэрытеддзэр, ауэ нэгъуэщIу хъужкъым — ди сайтыр адэкIи лэжьэн папщIэ мазэм 383 руб. етын хуейщи — дыпэлъэщкъым.

Сайтыр зэгуэр сэбэп къыпхуэхъуам — сыт хуэдизу щытми уэри зыгуэркIэ зыкъытщIэгъакъуэ.

ЦIыхуу еплъар: 130

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: