Псалъэжь: Зи къуэш мащэ хуэзытIыр йохуэж.
ПсынщIэрыпсалъэ: Бадэ бадзэ къеубыд, Бадэ бадзэм иреуд.
ГушыIэ: ЦIыхухэр зэкъуэшщ, ауэ псори акъылкIэкъым.
Къуажыхь: БлапцIэ къарэ, къарэ убыд. (Аркъэн)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

Ар къоушыр псом нэхъапэ…

***Адакъэ

Ар къоушыр псом нэхъапэ,

ИмытхьэщI абы и напэр,

Къытоувэри лъагапIэм,

Пщэдджыжь къэскIэ ину маIуэ!

(Адакъэ)

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Батыр Мухьэрбий, Вагъуэ цIыкIу, Къуажыхь, усэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 245

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: