Псалъэжь: Зи щхьэ илъым и щхьэ урилъытынщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Набдзэ и бдзапцIэр егъэцIу.
ГушыIэ: Псы емыжэхым, бдзэжьейр къыхэпхынукъым.
Къуажыхь: Ди мэл хужь цIыкIу псыбафэщ. (Кхъуей)

Къэплъыхъуэр

IуэхумыщIэ-хущIэмыхьэ

Вым псым зыдихуэжырт, жи, и кIэмкIэ зэуэжурэ. Абы нэхъей, Къамбот и гупсысэ-чнутIхэмкIэ зыхущIэрыуэжу, хуокIуэ бэкIэ зыщыгугъ Унэшхуэм. ЛIо, щIалэжь цIыкIур мо здэкIуэм бгъэдыхьэкIэ? Адэ иIамэ, езым нэхърэ абы нэхъ къыхуищIэнт мы министрми. КъыхуищIэнт абы и хьэтыркIэ. Иджы хэт и хьэтыр къулыкъущIэшхуэм илъагъунур?! ТIэкIуи хуэпапцIэ-хуэпапцIэу, пэшхуэжьыфI Алыхьым зрита лIы мыинт я Дыгъужьыкъуэ къыдэкIа министру Молэ Билъостэн хъужыр. Губзыгъэ дыдэу фэ ириплъырт абы Къамбот, щIриплъри имыщIэжу. СтIолышхуэ зыпэрысым къыпэрыбэкъукIри, сэлам гуапэ кърихащ. ИтIанэ, блыным декIуэкI шэнт сатырхэм щыщым мыхъуу, шэнтиуэ щабэм иригъэтIысхьащ. Езыри кIуэри, и тIысыпIэм тIысыжащ. Мыбдежым Къамбот занщIэу игу къэкIыжащ я гъунэгъу лIыжь гушыIэрей Лъостэнбий мыбы щхьэкIэ жиIэу зэхихауэ щытар: «Молэм и деж ущIыхьамэ, гуапэ дыдэу урегъэблагъэ, ЖьантIэ 29 нэхъ тIысыпIэфIми уегъэтIыс. Ауэ, нэхъ тIысыпIэфI дыдэр арами, а езым и шэнтым зэи утригъэтIысхьэркъым!»

– Гугъущ иджыпсту лэжьапIэм и Iуэхур, – жиIащ Билъостэн, зыкъомрэ хэгупсысыхьа нэужь, и щхьэр къиIэтри. Аргуэруи гупсысэу щIидзэжащ, «лэжьапIэм и Iуэхур» иджыпсту нэхъ лейуэ щIэгугъури къыжримыIэу. Къамбот абы еплъырт, щыму. ЖиIэнури лIот, къэрал Iуэху зи пщэ илъ цIыхушхуэр игъэхьэулейрт, мыхьэнэшхуэ зиIэу къыщIэкIыну и Iуэхум къытричауэ. Зэран мэхъу, сэбэп хъуным и пIэкIэ! Аращ-тIэ, цIыхуу дунейм ущытеткIэ, е узэранщ, е усэбэпщ. ЩыIэкъым тIуми щымыщ… Зи Iэр е зи щхьэр зыгуэрым емытауэ зэман зыгъакIуэу емыса щIалэм зыри имыщIэу здэщысым, лъэIуакIуэ къызыхуэкIуам и сурэтыр гукIэ ищIу щIедзэ. Апхуэдэу и щыпэкъыщыщIтэкъым абы.

Сыт хуэдэ сурэт ищIынуми, япэщIыкIэ и нэгум щызэфIэувэрт, езым а къэхъур зищIысыр тэмэму щимыщIэжыр нэхъыбэу. ИужькIэ тхылъымпIэм ихьыжырт. Арати, щIедзэ министрым и сурэтыр «и гум щищIу». Ауэ ари хыфIедзэж, цIыхубзхэм апхуэдэ пэшхуэ зиIэ лIыхэр нэхъыфIу ялъагъуу жаIэу зэрызэхихар игу къокIыжри. И гупсысэхэр нэгъуэщI щIыпIэкIэ щыфIыхохьэж. Пэжуи къыщIэкIынут а жаIэр. Мыри цIыхубзкIэ ахъырзэман гуэру ягъэхъыбарырт…

– Библиотекэм укIуэн, – Къамбот и гупсысэ хьэулейхэр къызэпеуд Молэм.

– Модэ Нэгумэм и уэрамым тетым? Абы республикэ псом библиотекэу иту хъуам я лэжьыгъэр зэрегъакIуэ, еунэтI.

– Уэлэхьи, ар хъунтэмэ, ауэ сэ сыт хэсщIыкIрэ библиотекэ Iуэхум? СхуэунэтIыну, сытми, сэ абыхэм я лэжьыгъэр, сызыхуеджа си IэщIагъэр нэгъуэщIщ.

– Хьэуэ, уэ зыри уунэтIынукъым абы. А лэжьыгъэр зыунэтI IэщIагъэлIхэм библиотекэхэр зэрылэжьэнум теухуауэ ятххэр къыдэбгъэкIыну аращ… редактору. Апхуэдэ лэжьакIуэ яIакъым, иджы дыдэ къамыщтамэ. КъэтщIэнщ, ухуеймэ, иджыпсту.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2

Зыхыхьэр: Прозэ, Рассказхэр, Хьэх Сэфарбий

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 269

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: