ПсынщIэрыпсалъэ: Жамыбгъэ бгъэгу хужь мэжьэгъуашхэ.
Псалъэжь: Ажалыр бжэщхьэIум нэхърэ нэхь благъэщ.
ГушыIэ: Зыри жызмыIэм щыуэну къыщIэкIынкъым.
Къуажыхь: Фыз фIыцIэ нэгъуд, щIым дыд хэзыIу. (Уэшх)

Лъагъуныгъэ уз

Гум и жьантIэм дэтIысхьауэ, зригъэщIсикIауэ и курыкупеэм ис лъагъуныгъэр и макъ къызэрихькIэ къыещодыхьэшх. Зэман-зэманкIэрэ согузавэ блэкIхэр къигъэплъэнкIэ, сызыхэтхэм сызыхахынкIэ.

Хьэмблур щIым пхыпщурэ гъуанэпщIанэ зэрищIым сщхьыркъабзэу, лыIгъуныгъэр гум къипщхьэщ, и зы кIапэм къышыщЬщзэри. кIуэтэху нэхъ ин хъууэрэ, ар зэрыщыту зэщIищтащ. Зэи си пщIыхьэпIэ къыхэхуэнтэкъым а узыр сэ сэфыкIыну. Пэжщ, ар узщ, къызэрыщIэкIымкIи, зэрыцIалэщ. СыкъицIэлащ зыгуэрми, софыкI СхулъэкIамэ, а си гум хэтIысхьауэ, итIысхьауэ ис лъагъуныгъэм и зы кIапэр къэзубыдынти, къыхэслъэфыжынт. Ауэ гур гъуанэпщIанэхъунущ. КIыжыгъуей уIэгъэр жьыми псыми тсгушхуэгъуафIэ ящIынущ, япхъэхынущ. IэфIагърэ фIыгъуэм я нэхъыфIу щыIэм уебэнмэ, ухуэмеймэ, гъащIэм и хуабагъ пхузэхэщIэрэ?! ЦIыху къарур зэпэмылъэщьшщ лъагъуныгъэр, ар кърелъхьэр дэтхэнэ зыми и гум. Ухуеймэ, узкIэ еджэ, ухуеймэ, тыгъэм я нэхъ лъапЬм хэбжэ — гур здэщыIэм лъагъуныгъэри щопсэу. Аращ зэтезыIыгъэр гъащIэр, щIылъэр, уафэр, мы дунеижьыр зэрыщыту… дызыгъэпсэури аращ!

Егъэудэращхъуэ щхьэр, езы дыдэм зыкъыпхуэмыцIыхужу. Узэрызэблишам еплъыжурэ, къыпщодыхьэшх, абы и къарур абрагъуэщ. Зы цIыху къарум къыхуигъэщIакъым ар, тIум зыдэбгуэшмэщ ущыпэлъэщынур. Арыншамэ, ар цIыхуукIщ. ИтIани…

Лъагъуныгъэр щымыпсэу гур гъащIэншэщ.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.


Зыхыхьэр: Прозэ, Рассказхэр, Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 410

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: