Псалъэжь: Мыщэ дыгъужь фIэбэлацэщ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
ГушыIэ: Индиям судым ущыщIэсым деж уэрэд жыпIэу ядэкъэм.
Къуажыхь: Джэд хужь цIыкIу щIокIацIэ. (Бжьыныху)

УздэщыIэр

Къэплъыхъуэр

ГъащIэм и гуэшэкIэ (Прозэу тха усэ)

ИIэжщ езым и гуэшэкIэ гъащIэм, и насып тыкIэ, и гъэфIэкIэ. ИIэжщ езым и гуауэ тыкIэ гъащIэм, зэм лъэр щIигъэхуу, зэм уиукIыу укъэхъужыхукIэ къолъэпауэу, гур гуныкъуэгъуэ щимыгъащIэу иIэжщ езым и гуэшэкIэ гъащIэм. Трырегъадзэ си псэм сэ куэзыр, сигу гузавар а псом кIэлъоплъ, къыхуикIыр занщIэу къыгурыIуащ псэ Iущым, куэзырыр зэрытралъхьэу фIыцIагъэм щхьэр сфIызэщIиблат. НтIэ сыт, гъащIэм и гуэшэкIэщ, дапщэщ сыкъыщыхуикIуэтар?! Псэм гур дэщIыгъуу мэгузавэ, къищIащи къыпэщылъыр зэрыхьэлъэр, зэрегъэзахуэ щхьэм хэкIыпIэу иIэр, гъуэгу нахуэ къыхуегъуэт къэхъункIэ хъунум. Мэгугъэ гужьеигъуэ хэхуэм лъагъуэм и нэхъыфIыр къыжезыIэнхэр ибэу, къыдэIэпыкъунухэр гъунэжу иIэуэ щогугъ, мэгугъэ, сыт абы нэгъуэщI къыхуэнэжар. Гужьеигъуэм и архъуанэм срихьа нэужьщ къыщызгурыIуэр-сыщыуат. Я щIыбыр къэгъэзауэ, ди хъуреягъым зэхамых защIауэ, губзыгъэу гъащIэм хопсэлъыхь. ГущIэгъум, гу щабагъэм, псапэм, лъапIэныгъэу щыIэм хуабжьу топсэлъыхьхэри зым адрейм жиIэр зэхамыхыж, зэпауд мэхъу. Нэщыпхъуэр Iуихыу пэжыр сэзыгъэлъэгъуа архъуанэр нэхъыфIу къэслъытэжауэ, щхьэр изохьэхри архъуанэ куэщIым сокIуэ… Къыттрилъхьэркъым тхуэмышэчын, зэманым мылу сиIа гуныкъуэгъуи нэщхъеягъуи, гужьеигъуэу сызыхэтахэри егъэткIу, сыкъарууфIэу къыщIэкIащ, архъуанэм и щэхур къэсхутащ. Псы ныджэм сыкъыIуидзэжами цIыхуцIэр згъэикIакъым, сыкъызыхэкIар сэ згъэукIытакъым, щапхъэу сыкъахьмэ, фIыт зыхуагъасэр, къысщIэнэкIахэр иджы зыщIэнакIэт. ИIэжщ езым и гуэшэкIэ гъащIэм, и насып тыкIэ, и къэгъэпцIэкIэ… Уи гум, уи псэм фIыр щытебгъэкIуэфым ущымышынэ гъащIэм и гуэшэкIэм…

19.09.2012

Уемыплъу къыумыгъанэ: Щомахуэ Залинэ, тхыгъэхэр 

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.


Зыхыхьэр: Прозэ, Щомахуэ Залинэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 205

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: