ПсынщIэрыпсалъэ: Мыщэр пэщащэурэ мащэм ищэтащ.
Псалъэжь: Дауэ сщIыми дауэ хъун, дауэ хъуми дауэ сщIын?
ГушыIэ: Сылэжьэнщ жысIати, мыбыи Интернет щыIэщ…
Къуажыхь: Пыф-сыф лъэгубгъуэ, зразутI-лэтIинэ. (Iэжьэ)

Си Iэлъыныр узот

И цы бэлацэхэр дыгъэм полыд.
— Си хьэ цIыкIу! Сыту Iейуэ сыпхуэзэшат! Си гум укъэкIат! – ЗызошэкIыр сеIущащэурэ.
— Мадинэ, сыту иныжь ар! – жеIэ си еджэгъу щIалэм.
— Ады-ды-дыд! Iупсыр къыIурытIэтIу. Фу! – Ар Зухрат.
— Уэращ фур! Фэри фэ! Мыр си хьэращ! – срипагэрт сэ. – Адэшхуэм къызитауэ щытат.
— Абы цIэ хэсынкIэ хъунущ. – зримыпэс хуэдэ зыIуешиикI си ныбжьэгъу хъыджэбзым.
— Хэзщ! Породистэу, французскэу!
Аслъэн моуэ къыдэкIар гуфIэу къыдбгъэдохьэр.
— Сыту хьэ дахэ! Мэлыхъуэхьэкъэ? – ар толъэщIыхьыр бэлацэм.
Мыщэ дыдэджэгуу дыздэщытым, Мухьэмэд джэдур и Iэгум илъу къыдокI.
— Мадинэ, мыр – щэ?
— Ааа… – жысIэурэ къыIэщIызохри, си бгъэм кIэрызокъузэ.
Дышхэну къыщыдэджам, Мыщи, Лаци сщIыгъуу сыдохьэж.
Хьэкъущыкъухэр щызэхэстхьэщIэжым адрейхэм загъэпсэхурт. Тэлай дэкIауэ экскурс дывгъакIуэ жаIэри ахэр къежьащ. АрщхьэкIэ, сыхьэтыр плIым нэсати, жыжьэ дыкIуэ хъунутэкъым. Бгыр нэхъ гъунэгъути, дыдэкIащ. Сурэт зытетхыу, ди нэгу зедгъэужьу джабащхьэм дытетащ. Пшапэр щызэхэуэм, унэм къыдогъэзэж. ХадапхэмкIэ уикIмэ псэ цIыкIу ежэхти, абы еплъыну Замирэ, Заретэ, Хьэсэн, Заур сымэ есшэжьащ.
— Дауэ мы щIыпIэ дахэр къэвгъэнэфа!? — илъагъухэр икъукIэ фIэтелъыджэу жеIэ Заретэ.
— Къагъэнакъым. Мисри, дыщыIи! – жи Заур.
Абы хэту хьэлъэу бауэу лIитI къыкъуокI. Зыр лъагэт, адрейр нэхъ зыIэщIэлът. ТIури дэнэкIэ къикIами сщIэркъым. Уафэм къехуэхам ещхьу къытхоувэхэр. А тIур зэхэуфIыцIэжарэ зэщIэкIэжат. Я щхьэцхэри жьакIэхэри утIыпщат. ЗауэлIхэм ящыгъ фащэм удзыфэм хуэдэу, фIейр къыпытIэтIу ящыкъузат.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ Ctrl+Enter.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

Иужьрейхэр

Къытхыхьэ

Сайтым къихьар

Яндекс.Метрика Счетчик PR-CY.Rank Рейтинг@Mail.ru
ЦIыхуу еплъар: 5 290

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: