ГушыIэ: Ахъшэм зэ иухын щIедзэ, зэм щIидзэн еух.
Къуажыхь: МафIэм имыс, псым имытхьэлэ. (Мыл)

Си Iэлъыныр узот

зэхэсщIыкIакъым. Абы хэту, Замирэ къопсалъэр:
— И Мадинэ, сщIэхакъым апхуэдизу у цIыху тыншу. Сэ узэрысцIыхур зыкъыпфIэщыжауэт.
— А бзаджэжьым зищIуращ! – жи къызбгъурысым.
Къуажэм дыдэлъадэу щыслъагъум, зыри зэхэзмыха нэпцI зызощIри, сыкъыщолъэт, шоферым дыздэкIуэнур езгъэлъагъун папщIэ.
Маршруткэр куэбжэпэм къыщоувыIэр. Дэри зидмылъэфыхьу ди хьэпшыпхэр къыдохри, ар Iуожыж. ДыщызэгурыIуа зэманыр къэсым, къигъэзэжу дишэжыну.
Унэбжэхэр зэлъыIуздзри, пщIантIэ хуитым къэзгъэзэжащ. Сыту сигу къэкIат къуажэр! Гу щызмыхуэфу, Iэ дэслъэрт блынхэм, щIым. ПщIантIэм дэт удз щабэхэм Iэпэ кIэзызхэр иризгъажэрт. Си хьэмрэ джэдумрэ слъагъуну гъунэгъум сожэкI. АрщхьэкIэ къегъэбыдэкIащ. СытеуIуа щхьэкIэ зыри къыдэмыкIыу сыкъыIукIыжащ.
Хуэмурэ хьэщIэхэр пэшхэм щIэзгъэзэгъэжащ.
— Сыту фIыт! Сыту гулъытэшхуэ пхэлъ! Упсэуарэт! – къысщогуфIыкI си хьэщIэхэр.
Мо гъуэгу дыздытетам дезэшат, дыкъэмэжэлIати, хъыджэбзхэм мурад дощI дыпщэфIэну, щIалэхэм шашликыпхъэр зэхалъхьэну. ДызэIурыууэ зыдгъэпсэхуху шашлыкри зыхыхьэнщ. Дэтхэнэми къалэн зырыз къыттехуар зэрыхъукIэ нэхъ псынщIэу тщIэну дыпэроувэр.
— Уарэ. Си Iэбжьанэр пыщIыкIащ! – жи Зухра и макъым къызэрикIкIэ и Iэпэр хэшарэ зэпиплъыхьу. Абы пхъэщхьэмыщхьэхэр итхьэщIу, щIакхъуэри зэпиупщIыну арат. Сэ сэлат зыхэслъхьэу гъунэгъуу сыщытти, сыбгъэдохьэр.
— Мы псыр щIыIэщ. СеIусэфынукъым. – и нэщхъыр зэхэлъу и нитIыр къихуу къызоплъ.
Сыкъэгубжьами, си губжьыр згъэпщкIури, сытхьэщIэу сыуващ. Зыгуэрхэр сигу къэзгъэкIыжурэ, сымыщIэххэу пхъэщхьэмыщхьэхэри, щIакхъуэри, сэлатри хьэзыр сщIат. Адрейхэм сахэплъэу сыщымысын щхьэкIэ, щIыбымпIэ сыщIокI. ЩIыIэтыIэ хуэмурэ къэхъурт. УэрамымкIэ псалъэмакъ къэIурти, сыдокI. Унэ блыным кIэрыт тетIысхьэпIэм тест Зухра ди еджэгъу щIалитI къыбгъэдэту, мыIэрысэ къыздэтшахэм щыщ яшхыу.
— Мадини? ЩIалэ иIэкъым абы – жи си ныбжьэгъу хъыджэбзым.
Зэуэ сыкъызэтоувыIэ. Ар дауэ, фIыуэ слъагъуу, сыткIи сызыщыгугъыр щIыбагъкIэ къысхуопсалъэ.
— Дауэ, а милицэр-щэ? Илъэсищ хъуауэ зи гъусэр.
— ЗэпыкIыжауэ къыпщыхъуркъэ?! Хэт вгъэунэхъуну фызыхуейр? – хъыджэбзыр ину къодыхьэшх.
Апхуэдизу зыри сримыщIысу арат? СщIэрт сэ Зухра фыгъуэнэду икIи нэпсейуэ зэрыщытыр. Ар губзыгъэ бзаджэт. Къыптеувэфынут зыуи къыщымыхъуу. СызэригугъамкIэ, дэтхэнэ цIыхуми и хьэлым и дуней тетыкIэм ныкъусаныгъэ хэлъщ. Егъэлеяуэ фIыуэ щыт щыIэкъым, щыIэкъым идеал. АтIэ, а ныкъусаныгъэхэр пщIэуэ, зебгъэзэгъыфынумэщ пашэгъу щащIыр. Ауэ дауэ мыхъуми, зи унэ ущIэсыр щIэбгъэхъыбарынри щIэбгъэпудынри сыт?
Зэхэсххэр си жагъуэ хъуми, зызоIыгъ. Нобэ зыдгъэпсэхуну дызэхуэсауэ арат. Дэ тIум ди зэхущытыкIэм мыпхуэдизым зэхахыу дытепсэлъыхьыну къысхуегъэкIуркъым. Къалэм дгъэзэжмэ сепсэлъэнкъэ! АрщхьэкIэ иджыпсту къригъэжьар зэпызмыуду сыщIыхьэжын схузэфIэмыкIыу сыдокI. Абы хэту гъунэгъур къэсыжауэ куэбжэм кIэрыту солъагъур.
— Мухьэмэд! Дауэ ущыт? – жысIэурэ сокIуатэр, сэлам есхыну. Езыри зыхэтхъухьыжарэ дыгъэм пэлыдыжу и къэлътмакъыр игъэтIылъауэ си дежкIэ къеунэтI. И Iупэр гуапэу зэтежащи, дзитI фIэкIа къызэрыIумынар солъагъу. И нэгур яужь дыдэу щыслъэгъуам нэхърэ нэхъ Iейуэ зэлъат. И гъуэншэдж галифе удзыфэр зэрыщыгъщ.
— А си хъыджэбз тхьэIухуд! – жи и нэм нэпсхэр къытелъэдарэ плъыжь хъужауэ. – Дауэ ущыт? Адэ-анэр щэ?
IэплIэшхуэ зэхуэтщIу уэрамыкум дитт.
— Тхьэ хъарзынэхэм. Узыншагъэм нэхърэ нэхъ лъапIэ щыIэкъыми, ар яIэщ. АтIэ, ахэр къулейуэ жыпIэ хъунущ!
— Е, уэри уэ! Сыт щыгъуи уогушыIэри!
— Уэ щэ? Уэ дауэ ущыт? – зытезгъэхьэркъым лIыжьыр.
— Уей сызэрыплъагъум. Хуэм цIыкIуу допсэур.
— СынекIуэкIати, ущIэсакъым.
— Модэ мэзымкIэ сыхэтащ. Тхьэрыкъуэфыр сухат, тхьэкIумэкIыхьхэм езгъэшхын щыIэжтэкъым. Уэ хьэщIэ уиIи, – скамейкэмкIэ и щхьэр ещI.
— НытIэ. Си еджэгъухэр къэсшащ, зезгъэгъэпсэхуну.
— ФIыIейщ. ТхьэмыщкIэхэр феджэурэ фозэшыр жиIэурэ си щхьэм Iэ къыделъэр. – Зыпхъуэжащ. Нэхъ дахэж ухъуащ. Алыхьым насыпыфIэ дыдэ уищI.
— Упсэу дадэ.
Хьэ банэ макъ къоIу.
— Уи хьэр къыпхуэзэшащ. НакIуэ, лъагъунлъагъу усшэнщ.
ЖыIэдаIуэу, сыбгъэдэту сокIуэр. Куэбжэр зэрыIуихыу Мыщэ къыдож. Абы зыкъызедз, къызобзей, хъуреягъыр дэлъейуэ къежыхь. Си нэпсхэм къызэпажыхьауэ, IэплIэ хузощIыр.

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 336

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: