Псалъэжь: Зы дэкIэ уигу сыкъэкIи, а зыри кунэфу къыщIыкI.
ПсынщIэрыпсалъэ: Зазэ и зэзыр зэзэмызэ мэуз.
ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Мэзым ибгъу, вым и бгъуитI. (Выуэч)

Си Iэлъыныр узот

къудейщ. Ипэ дакъикъэ зыбжанэм зыгуэр щыбауэу пщIэнтэкъым, апхуэдизкIэ щэхухэти. Ар сэ здэнт?
— Сэкимэ! Сыту Iэлъын дахащэ! Сегъэплъыт, – сыпыгуфIыкIыурэ и Iэр сыпхъуэри къэзубыдащ.
Ар къысщыгуфIыкIыурэ, Iэлъыныр зыIэрех, сигъэлъагъуну.
— Мэ!
СфIэгъэщIэгъуэну соплъыр. Зухра и нэр зрегъэзэкI – дэндеж щы дахэр жиIэу.
— Зухэ, мы цIыкIур зэрыIэригиналнэ! – сигу къыбгъэдэкIыу сыщогуфIыкI сIыгъым.
— Ммм… Iейкъым.
Сэкимэ игу зэрыщIыхьар плъагъуу нэщхъейщ, си ныбжьэгъум и псалъэхэрауэ къыщIэкIынщ зи фIыгъэр ар.
— Пэжу, сэ си гум ирихьащ. НэхъыфIыжкIэ тхьэм зрыуигъэхъуэкI.
— Алыхьым жиIэ. Мыр си щIалэм къызитащ. – Пагэу и щхьэр Iэтауэ Iэпэ гъурым IэрегъэтIысхьэж Iэлъыныр.
ТеплъэкIэ апхуэдэуи дахэу схужыIэнутэкъым Сэкимэ. КъызэрыгуэкIыу щытт. Губзыгъэ цIыкIут, акъыл жант, гуапэт, ауэ зыщIыкIэ дахэ иIэтэкъым. И щыгъынхэр къабзэ-лъабзэми къапщIэрт куэдрэ зэрызримыхъуэкIыфыр. Унагъуэ къызыхэкIар къулейкъым. Мыбы щызыхуэса ди гуп, ахъшэ къэпхэм хэмызагъэуи жыпIэ хъунущ. Ауэ, мы дакъикъэм апхуэдизкIэ и нэгур гуапэу, и нитIыр нэхуу, насыпыфIэу щытти, сехъуэпсат.
— Куэд щIауэ фызэпсалъэрэ? – илъэсищкIэ дызэдеджами, си псэлъэгъум япэу сыдихьэхыу арат.- НытIэ, дыгъуасэ илъэс хъуащ.
— Ара саугъэтри къущIатар?
Абы аразыуэ и щхьэр ещI. Гу лъызотэр и Iэлъыным щабэу зэрытелъэщIыхьыр.
— ФIыуэ плъагъуу къыщIэкIынщ.
— Солъагъур. Арыншэу зыкъысхузыщыгъэхъуркъым.
— Уишэну жиIэкъэ?
— Абы дытепсэлъыхьакъым. Сэ щIэныгъэ зэзгъэгъуэтрэ, лэжьэн щIэздзэмэщ сыщыдэкIуэнур, сыдэкIуэми. СфIэфIкъым нысащIэ пхъуантэм дэсхэр. ЦIыхум, ирещIалэ, ирехъыджэбз и щхьэр ипIыжыфу щытын хуейщ. Зи Iуэху зыфIэзымыгъэкIыжыфым уи гъащIэр дзыхь дауэ хуэпщIын умышынэу? Сэ схуэщIэнукъым ар.
Сяпэ къисыр щэхужьу фIэкIа сщIакъым иджыри къэскIэ. Ауэ иджыпсту гу лъызотэр псэлъэкIэ дахэ зэриIэм, куууэ зэрыгупсысэм.
— Уэ у карьеристкэу къыщIэкIынщ, – жи Зухра.
— Унагъуэмрэ лэжьапIэмрэ, дауи, уахэдэу къыхэпхыну тыншкъым. Зыри зэфIэкI уимыIэу, удэтIысхьэжкIэ псэуа ухъунукъым. Сэ къызэрысщыхъумкIэ, щIалэм къилэжьымкIэ унагъуэр хуэмыпIынумэ, ущIыдэкIуэн щыIэкъым. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, сабийхэр гуэныхьщ. Псэгъу схуэхъунум унэ хуабэм дыщIигъэсыфынум, димыгъэмэжалIэнум, дызэхъуапсэ тIэкIур хузэфIэкIынум, дауи, унагъуэращ, сэ сыкъапщтэмэ, къыхэсхынур. Адрейм хуэдэмэ, лэжьыгъэрщ. Ди лъагъуныгъэм къару гуэр хэлъмэ, зэманыр хуэшэчынщ.
— Плъагъуркъэ, цIыху губзыгъэр фIыщ! Ар жыжьэу мэгупсысэ, и пщэдейр хуэбэн папщIэ, хъыджэбз ныбжьыщIэр зэрытегузэвыхьым сыщогуфIыкI. — Пэжщ абы жиIэхэр.
— Сэ абы сызэреплъыр нэгъуэщIущ. НысащIэм зигъэдахэу, щIалэм къилэжьыр здихьынур ищIэу щытын хуейщ – арэзыкъым Зухра. – Аращ къулей ущIыдэкIуэн хуейри.
— Ахъшэр къызэрыкIуэм хуэдэу мэкIуэж! – жи Замирэ.- Нобэ уиIэрэ, пщэдей умыгъуэтыжым-щэ? Сыт адэкIэ пщIэнур? Къэнэжакъэ псори?
Къызбгъэдэсым хъыджэбзитIыр зэпеплъыхьыр. Зэримыпэсхэр къызэрепсалъэр игъэщIагъуэ хуэдэу.
— Зыр умыгъуэтыжым нэгъуэщI щыIэщ.
— Зухэ цIыкIу, уэ узышэр сыту тхьэмыщкIэ! – согушыIэр, мыхэр зэфIэзгъэнэну сыхуейкъыми. – И, Сэким! Хэт уи щIалэр? Дауэ къэпцIыхуа?
— Мадинкэ, — жи, — ар дохутырщ. Гухэр егъэхъуж. Сымаджэщым сыщIэхуауэ къэсцIыхуащ.
— Илъэс дапщэ зэрыхъур? – согъэщIагъуэр, ныбжьышхуэ иIэу къысфIощIри. Дохутыр ухъун щхьэкIэ илъэсиблкIэ нэхъ мащIэ дыдэу уеджэн хуейщ щхьэ къэIэт уимыIэу.
— ЩэщIрэ зырэ.
— Фызэзэгърэ?
— Сабийм хуэдэу, щIым сынимыгъэсу сыкърехьэкI. ГукIи псэкIи дызэрощIэр.
— Тхьэ ар фIыIеймэ. Фи насып зыхэлъу алыхьым къыщIигъэкI, си дахэ!
— Упсэу. Уэри уи лъагъуныгъэм тхьэм ущигъэгуфIыкI.
Си нитIыр тедиихьат си пэ къисхэм. СщIакъым ахэр апхуэдизу гуапэу, уащепсалъэкIэ зыбгъэпсэхуу.
Шоферым уэрэд щIигъэнам сыщIэдэIуурэ, щхьэгъубжэмкIэ сыплъэрт, Зухра щэхуу зыкъыщысхуигъэзам:
— Алим къэпсэлъа?
— Хьэу. Сыту Iейуэ ущIэупщIэрэ уэ абы? – дызэхахынкIэ сышынэу зызоплъыхь. АрщхьэкIэ зыми ди Iуэху къызэрахуэртэкъым. Хэт мэжей, хэти щхьэгъубжэмкIэ доплъыр. Гъатхэ дунейр дахэщ!
— Дэ дызэныбжьэгъущи сыпхуогузавэр. Хьэмэрэ сыщыуауэ ара?
— Ущыуакъым, ауэ сигу къыбогъэкIыжри си жагъуэщ. – Дакъикъэ зыбжанэкIэ зыри схужымыIэу сыщысащ зысплъыхьу, итIанэ щэхуу соупщI. – Зухэ, дауэ уеплърэ, сэ унагъуэ хъыджэбз къысхэкIыну? Сыхъуфыну анэ?
— Мыр сыт упщIэ мыхьэнэншэ? Дэтхэнэри хъуфынущ, зи гъусэм елъытауэ!
Жэуап

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 339

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: