ГушыIэ: Зэ къэзгъэпцIэфам иджыри хузэфIэкIынущ.
Къуажыхь: Небэ-къебэу джабэм дэкI. (Бабыщ)

Си Iэлъыныр узот

Iуащхьэмахуэ! Сигу укъэкIащ! Гъатхэ, дуней щIэрэщIэгъуэр зыхуэдэ щымыIэну, гупсэхущ. Уэсыр текIыжауэ, удзхэр къыщыкIыр телъыджэщ. Бгыщхьэхэр хужьыбзэр, и лъапэхэр удзыфэу. Шы утесу бгыхэм ущыщхьэдэхыр-щэ? Къалэм апхуэдэ щыIэкъым. Мыбы машинэщ щыIэр. Сыту сыхуэзэшрэ бгы лъапэм щыкIуа си сабиигъуэм. Зэи дыкъыдэкIынтэкъым, къэхъукъащIэхэр апхуэдизу шынагъуэу щымытамэ. ЩIымахуэкIэ уэс къыщех къэхъурт. Мэзыр тпэжыжьэми, зыгуэрхэм зыщагъэпщкIуу жаIэу щытащ зы зэман. Ахэр зыкIи къикIуэтыртэкъым. ЦIыхупсэр зыуи кърадзэркъым. Ауэ, зэман мащIэкъым дэкIар. Хэт ищIэрэ, щымыIэжынкIи хъунщ. КIэщIу жыпIэм, си гуапэт си еджэгъухэр щызгъэхьэщIамэ.
Си мурадыр къызэхъулIэн ипэкIэ адэ-анэм сечэнджэщын хуейти, жып телефоныр сIыгъыу сыщIокI. Ахэр арэзыуэ къыщысщIэм, яжесIащ къыздеджэхэм си гум илъыр. Си гугъэнтэкъым ахэр апхуэдизу абы щыгуфIыкIыну.

Зидмылъэфыхьу, зыгъэхьэзырын щIэддзащ. Дауи, зэрыгруппэу, тIощIрэ тхури, нэкIуэнутэкъым. Иныкъуэхэм адэ-анэм къыхуадакъым, адрейхэри езыхэр хуеякъым. Кураторыр къытхэту цIыху пщыкIущ дыкIуэнут. Гъуэгу уасэмрэ, шхын къызэрытщэхунумрэ занщIэу зэхэтлъхьащ. Зы махуэкIэ еджапIэми зыкъедгъэутIыпщмэ, зы жэщкIэ дыщыIэну дыкъикIт. Сытми, маршруткэкIэ зыдоч гупым. ИкIэмкIэ Зухрарэ сэрэ дотIысхьэ. Дэ тхуэзанщIэу щыст ди еджэгъу Сэкимэрэ Замирэрэ.
Гъуэгум дытехьа

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 336

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: