Псалъэжь: ЖамыIа щыIэкъым, ямыщIа мыхъумэ.
ПсынщIэрыпсалъэ: Тебэ фIыцIэм ху пцIынэ цIынэ иупцIащ.
ГушыIэ: Си нэм езгъэплъати, азбукэр зэзгъэщIэну къызжаIащ.
Къуажыхь: МафIэм имыс, псым имытхьэлэ. (Мыл)

Си Iэлъыныр узот

жыпым ислъхьауэ, сыпогуфIыкI.
Зухра къытехьэ щхьэкIэ, сэ схуэдабзэу занщIэуи теужырт.
— Пэжу, Iузэ? Зымахуэ къыщыспщам щIагъуэтэкъым. Нэхъ пшэр сыхъуат.
— Ар зымахуэт. Иджыпсту апхуэдизкIэ цIыкIу хъуащи, сынохъуапсэ!
— ЖыпIэнщ иджы!
ЖесIэхэр фIэфIт сызэтримыгъэхьэми.
— И, Мадинэ, къэсщIащ, Алим зыщIигъэкIуэдар.
Къригъэжьэжауэ си псэм аргуэру зрегъэкъуз.
— Сыт?
— Абы къишэну щыжиIакIэ, уишэнущ. Ауэ, зэрызыпщIым еплъыну къыщIэкIынщ.
Дыхьэшхэнт Зухра и гугъэхэр. Ди Iуэхур зытетыр зэрыжезмыIэфыр арауэ къыщIэкIынт ар апхуэдизу щIыкIэрымыкIыр щIалэм и псалъэхэм. Си ныбжьэгъу нэхъ гъунэгъу дыдэми, дапхуэдэу дызэхущымытми, сызэрызэрамыпэсар зэи къезмыгъэщIэну арат.
— Пэжуи? Нэхъ къэсщтэнти а жыхуэпIэр!
— Аращ, аращ! НытIэ уэ узидахагъ! И, фIыуэ плъагъурэ?
— Зухрарэ Мадинэрэ нобэ зэ мыбыкIэ фыкъэдэIуэну пIэрэ? – дызэпеуд егъэджакIуэм. Сыту фIыт! Сыхуейтэкъым жэуап естыну.
ТIури дыпыгуфIыкIыурэ, захуэу дотIыс.
— НытIэ, илъэсищ хъуауэ дызэдоджэри, иджыри къэс зэгъусэу зыгъэпсэхуакIуэ зыщIыпIи дыкIуакъым жаIэри, гупым зыкъысхуагъазэ. Унафэ сщIащ – псырами, бгырами дыкIуэну, – кIыхьышхуэу къригъэжьащ ди кураторым.
— ФIыщ, – жи Зухра.
Сэ сыдаIуэ къудейщ. Гупсысэ си гум къэкIар къызэхъулIамэ, си гуапэт. Налшык унагъуэкIэ дыкъыдэтIысхьэжын ипэкIэ Iащхьэмахуэ лъапэкIэ щыIэ къуажэ дыщыпсэуат. Абы лъандэрэ илъэсиплI дэкIами, унэр диIэжт. ГъэмахуэкIэ зыдгъэпсэхуну дыщыкIуи къэхъурт. ФIыщ абы ущыхьэщIэну. Бгыр пэжыжьэкъым. Хьэуар къабзэщ, дунейр псэхугъуэу дахэщ. Зэуэ си нэгум къыщIоувэжыр унэ лъагэшхуэр. Си хьэ Мыщэ, джэду цIыкIу Лацэ… гъунэгъу лIыжьым къыхуэдгъэнахэр сигум къохьэ. Сыт хуэдэу фIыуэ слъагъурэт сэ ахэр. Лацэ иц хужьыбзэр бэлацэт, и нэр удзыфабзэт. Мыщэ мэлыхъуэхьэт, егъэлеяуи инт, пшэрышхуэт. Зэ IуплъэгъуэкIэ шынагъуэу къыпфIэщIырт, арщхьэкIэ и нитIыр нэхут, гуапэт. Сыкъыщалъхуа махуэм ар си адэшхуэм къысхуихьат. Абы и ужькIэ си адэшхуэр куэдрэ псэужакъым. Сигу къеуэрт а си хьэр къалэм къызэрыдмышэжыфар. Адэ-анэми захуэзгъэгусэрт япэхэм. Мо къуажэм сыздесам, фэтэр къалэм къыщытщэхуам гугъу сехьащ. Ди унэщIэм ерагъкIэ цIыхуищ дыщIэхуэ къудейт. Хьэр дигъусэ зэрымыхъунур къызгурыIуащ зэман дэкIауэ. Си адэм псалъэ къызитат и Iуэхухэр зэтеувэжмэ, щIым щыт унэ къэтщэхуу, Мыщи Лаци къэтшэжыну. ЩIапIэшхуэ къэтщэхуауэ, хуэмурэ къращIэкI лъапсэр.
Сэ сыбын закъуэт. КъуажэмкIи ди уэрамым сабиитIт дызэрыхъури, джэдумрэ хьэмрэт си ныбжьэгъури, дэлъхури, шыпхъури. Гъэмахуэм дызэрызехьэрт, псыутх садэджэгурт: сэ ахэр згъэпскIырт, езыхэми псыр заутхыпщIурэ къызаутхыжырт. ЩIымахуэм уэскIэ дыджэгут, ахэр хэскухьт. Сыту фIыт а зэманыр. ЖаIэ къалэр — цивилизацэщ. Хэт ищIэрэ, пэж хъунщ. Къуажэри фIыщ. Iуэху пщIэн дапщэщи къыкъуэкIынущ жумыIэмэ, зыщыбгъэпсэхуну нэхъыфIи, къытекIуэни щыIэкъым. Хьэуа къабзэкIэ убауэу, удз гъэгъа зэмылIэужьыгъуэхэм къапих мэ дахэр къыпщIихьэу…
Ди

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 339

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: