ГушыIэ: Сэ жысIахэр си Iуэхужщ, ауэ уэ зыхэпхар сщIэкъым…
Къуажыхь: Бжьыхьэ нэщэнэ, мамыжь Iус. (Мэкъу Iэтэ)

Си Iэлъыныр узот

адрейм зыгуэр щыскIэт. Моуэ сыщетIысэхым щIалэр къыдоплъей. Аргуэру Сэкимэ и щIалэу щытам сыIуощIэ. Ди гъуэгум сыхьэтитI ихьынути, а тIури здэдгуэшынущ…

ЗэманыфI дэкIауэ, си еджэнри зэфIэкIауэ, Налшык сыкъокIуэжыр. Аргуэру дызэгъусэщ. ДыкъыщетIысэхым си Iэ къеубыд. СыщогуфIыкIри, си нитIыр зэтызопIэ. Си закъуэжкъым сэ. Ди гуитI гуауэм зэригулIахэр зы зэрыгъэхъужащ! Аращ си насып нурыр, си дунейр. Ды мисыр, унагъуэм и къудамэщIэ цIыкIури, адэм и куэщIым щыжейуэ къытщIыгъуи!

Щыуагъэ къэбгъуэтам къыхэгъэщи ипIытIэ сэмэгумкIэ щыт Ctrl-рэ+Enter-рэ.

Напэхэр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Зыхыхьэр: КIарэ Альбинэ, Прозэ

Уи цIыхугъэхэм къегъащIэ!
Зыгуэр къэптхыным:

ЦIыхуу еплъар: 5 336

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: